Adhurime dhe praktika

RREGULLAT E HAXHIT

RREGULLAT E HAXHIT

RREGULLAT E HAXHIT 1. Të konsultohet me të dijshmit, për të shfrytëzuar përvojën dhe diturinë e tyre rreth haxhit. 2. Të falë namaz Istihare (namaz që bëhet kur nuk dimë si të vendosim për një punë). Me këtë nuk kemi për qëllim vetë haxhin, sepse ai është mirësi dhe ibadet e nuk ka dyshim në të, por me Istiharen kemi për qëllim kohën e nisjes, grupin të cilin do ta shoqërojë dhe mjetin me të cilin do të udhëtojë. 3. T’i mësojë rregullat e haxhit. E nëse nuk ka pasur mundësi t’i mësojë,...

RREGULLAT E AGJËRIMIT

RREGULLAT E AGJËRIMIT

RREGULLAT E AGJËRIMIT 1. Muslimani duhet të largohet prej fjalëve të pavërte-ta dhe të mos punojë sipas tyre. Të largohet prej shpifjes, fjalëve të turpshme, sharjes dhe dëmtimit të njerëzve sipas hadithit: “Kush nuk largohet nga rrena dhe veprat e ngjashme me të, le ta dijë se Allahu xh.sh. nuk është i nevojshëm për urinë dhe etjen e tij.” (Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi) Dhe hadithit: “Agjërimi është mbrojtës e, kur agjëroni, mos thoni fjalë të turpshme dhe mos e ngrini zërin. Nëse ndokush ju fyen (provokon) ose ju mëshon, thoni: “Unë...

RREGULLAT NË DITËN E XHUMA Featured

Rregullat_ne_diten_e_xhuma

RREGULLAT NË DITËN E XHUMA

1. Muslimani duhet të bëjë dua dhe të kërkojë falje tek Allahu i Lartësuar sa më tepër, pasi në ditën e xhuma është një moment kur Allahu i pranon lutjet dhe pendimet.

2. Të dërgojë selam dhe salavate për Pejgamberin alejhi selam sa më tepër.

3. Të pastrohet, të parfumoset dhe të veshë rrobat më të mira.

4. Të lexojë suren El-Kehf, sipas hadithit: “Atij që lexon suren El-Kehf në ditën e xhuma, do t’i ndriçohet me nur (dritë) çdo vepër që ka bërë mes dy xhumave.” (Transmetojnë Nesaiu dhe Hakimi)

5. Të shkojë sa më herët në xhami për të qenë i pranishëm në faljen e xhumasë.

6. Pasi ta falë farzin e xhumasë, le t’i falë katër rekate sunet të xhumasë. Sipas hadithit “Kur të falni (farzin) pas xhumasë, falni katër rekate (sunet të xhumasë).” (Transmeton Muslimi)

 

Abdul-Hamid Suhejbani

Përktheu: Ferid Selimi

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Back to top