Namazi

NAMAZI

Namazi konsiderohet obligimi më madhështor vepror me të cilin i ka obliguar Allahu xh.sh. robërit e Tij. Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem thotë: “Mes kufrit (mosbesimit) dhe imanit (besimit) është lënia e namazit.”Muslimanët janë të obliguar që t’ua mësojnë fëmijëve të tyre namazin. Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem: “Mësojani fëmijëve…

KRYERJA E NAMAZIT

Shtylla më e rëndësishme pas dy dëshmive të Islamit është namazi. Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) e ka cilësuar atë si shtyllë të Islamit, siç është transmetuar në hadithin e Muadh bin Xhebelit (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!). Gjithashtu, namazi është gjëja e fundit që…
Subscribe to this RSS feed
Back to top