Adhurime dhe praktika

RREGULLAT E HAXHIT

RREGULLAT E HAXHIT

RREGULLAT E HAXHIT 1. Të konsultohet me të dijshmit, për të shfrytëzuar përvojën dhe diturinë e tyre rreth haxhit. 2. Të falë namaz Istihare (namaz që bëhet kur nuk dimë si të vendosim për një punë). Me këtë nuk kemi për qëllim vetë haxhin, sepse ai është mirësi dhe ibadet e nuk ka dyshim në të, por me Istiharen kemi për qëllim kohën e nisjes, grupin të cilin do ta shoqërojë dhe mjetin me të cilin do të udhëtojë. 3. T’i mësojë rregullat e haxhit. E nëse nuk ka pasur mundësi t’i mësojë,...

RREGULLAT E AGJËRIMIT

RREGULLAT E AGJËRIMIT

RREGULLAT E AGJËRIMIT 1. Muslimani duhet të largohet prej fjalëve të pavërte-ta dhe të mos punojë sipas tyre. Të largohet prej shpifjes, fjalëve të turpshme, sharjes dhe dëmtimit të njerëzve sipas hadithit: “Kush nuk largohet nga rrena dhe veprat e ngjashme me të, le ta dijë se Allahu xh.sh. nuk është i nevojshëm për urinë dhe etjen e tij.” (Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi) Dhe hadithit: “Agjërimi është mbrojtës e, kur agjëroni, mos thoni fjalë të turpshme dhe mos e ngrini zërin. Nëse ndokush ju fyen (provokon) ose ju mëshon, thoni: “Unë...

Haxhi mes obligimit dhe realitetit

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Lavdërimi e shpëtimi qofshin mbi vulën e profetëve dhe të dërguarve, mbi familjen dhe shokët e tij si dhe mbi të gjithë ata që udhëzohen me udhëzimin e tij gjer në ditën e Gjykimit, e më Pandërprerë karvanët e besimtarëve - e për…

Pasqyrë rreth zekatit të Fitrit

Pasqyrë rreth zekatit të Fitrit Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Dhe lavdërimi e shpëtimi qofshin për Pejgamberin tonë, Muhamedin dhe për familjen dhe të gjithë shokët e tij, e më pas: Këto janë disa fjalë rreth sadakatul Fitrit. E lus Allahun që të gjithë të kemi dobi prej…

Pasqyrë rreth zekatit të Fitrit

Pasqyrë rreth zekatit të Fitrit Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Dhe lavdërimi e shpëtimi qofshin për Pejgamberin tonë, Muhamedin dhe për familjen dhe të gjithë shokët e tij, e më pas: Këto janë disa fjalë rreth sadakatul Fitrit. E lus Allahun që të gjithë të kemi dobi prej…

NAMAZI

Namazi konsiderohet obligimi më madhështor vepror me të cilin i ka obliguar Allahu xh.sh. robërit e Tij. Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem thotë: “Mes kufrit (mosbesimit) dhe imanit (besimit) është lënia e namazit.”Muslimanët janë të obliguar që t’ua mësojnë fëmijëve të tyre namazin. Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem: “Mësojani fëmijëve…

KRYERJA E NAMAZIT

Shtylla më e rëndësishme pas dy dëshmive të Islamit është namazi. Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) e ka cilësuar atë si shtyllë të Islamit, siç është transmetuar në hadithin e Muadh bin Xhebelit (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!). Gjithashtu, namazi është gjëja e fundit që…

RREGULLAT E DUASË (lutjes)

1.    RREGULLAT E DUASË (lutjes) 1. Madhërimi i Allahut të Lartmadhërishëm dhe salavati mbi Pejgamberin alejhi selam para se t’ia fillojmë duasë. Ngase ne kërkojmë prej Tij që të na begatojë, të na mëshi-rojë dhe të na falë. Andaj është e arsyeshme që lutjes t’i bëjmë një hyrje që përmban…

RREGULLAT PËR LEXIMIN E KUR’ANIT

RREGULLAT PËR LEXIMIN E KUR’ANIT 1. Të lexojë Kur’an me abdestt. 2. Të pastrojë gojën me misvak (a brushë), para se të fillojë leximin e Kur’anit. 3. Të lexojë Kur’an në vende të pastra. 4. Të ulet drejt Kibles me devotshmëri, butësi, serio­zi­tet dhe kokulur. 5. Të shqiptojë me zë…

RREGULLAT BASHKËSHORTORE

RREGULLAT BASHKËSHORTORE 1. Të zbukurohet secili prej bashkëshortëve për njëri-tjetrin. 2. Burri është i detyruar të kujdeset për sunetet e fitres, të cilat janë: sunetimi, rruajtja e vendeve të turpshme, shkurtimi i mustaqeve, prerja e thonjve dhe heqja e qimeve nën sqetulla. Po ashtu, me këto rregulla obligohet edhe grua-ja;…

RREGULLAT E NGRËNIES DHE TË PIRJES

RREGULLAT E NGRËNIES DHE TË PIRJES a)         Rregullat të cilave duhet t’u përmbahet muslimani para ngrënies 1. Të mundohet që ushqimin dhe pijen e tij t’i fitojë me nder, e jo me tradhti a mashtrime, siç thotë Allahu i Lartësuar: “O ju që besuat, hani nga të mirat që ju…

RREGULLAT E MIKPRITJES

RREGULLAT E MIKPRITJES a)         Rregullat e thirrjes në gosti 1. Muslimani duhet të thërrasë në musafirllëk të devotshmit e jo të prishurit e të pandershmit, sipas hadithit: “Mos shoqëro askë përveç besimtarit dhe të mos e hajë ushqimin tënd askush përveç të devotshmit.” (Transmetojnë Ahmedi, Ebu Davudi, Ibni Habani dhe…
Subscribe to this RSS feed
Back to top