TË FUNDIT

Disa kontribute të ekonomiksit Islam

Disa kontribute të ekonomiksit Islam

Nga PhD. M. Umer Chapra - Diskutimi i mësipërm nuk duhet të na bëjë të mendojmë se dy disiplinat janë...

Dallimet mes Kapitalizmit dhe Islamit

Dallimet mes Kapitalizmit dhe Islamit

Parashtrojmë pyetje se, a thua vallë, a ka dallim mes kapitalizmit dhe sistemit ekonomik islam? Në fakt, të dy sistemet...

Akideja e Tahaviut

Akideja e Tahaviut

Besimi i Muslimanit nga Ebu Xhafar Ahmed Bin Muhammed Bin Selema El-Tahaui me komentim nga Sheikh Abdulaziz Bin Abdullah Bin Baz Besimi i...

Mundësi mësimi

ABDULLAH IBNU HUDHAFE ES‑SEHMIJ2

ABDULLAH IBNU HUDHAFE ES‑SEHMIJ2

ABDULLAH IBNU HUDHAFE ES‑SEHMIJ “Çdo musliman ka të drejtë ta puthë kokën e Abdullah ibnu Hudhafes dhe unë i pari e bëj këtë.” Omer ibnul Hattabi Heroi i tregimit tonë është një njeri...

RREGULLAT E HAXHIT

RREGULLAT E HAXHIT

RREGULLAT E HAXHIT 1. Të konsultohet me të dijshmit, për të shfrytëzuar përvojën dhe diturinë e tyre rreth haxhit. 2. Të falë namaz Istihare (namaz që bëhet kur nuk dimë si të...

RREGULLAT E AGJËRIMIT

RREGULLAT E AGJËRIMIT

RREGULLAT E AGJËRIMIT 1. Muslimani duhet të largohet prej fjalëve të pavërte-ta dhe të mos punojë sipas tyre. Të largohet prej shpifjes, fjalëve të turpshme, sharjes dhe dëmtimit të njerëzve sipas...

RREGULLAT E HYRJES NË SHTËPI

RREGULLAT E HYRJES NË SHTËPI

RREGULLAT E HYRJES NË SHTËPI 1. Kur të hyjë në shtëpi, muslimani duhet të thotë: BISMIL-LAHI VELEXHNA VE BISMIL-LAHI HAREXHNA VE ALA RABINA TEVEK-KELNA (Në emër të Allahut po hyjmë dhe...

RREGULLAT E DURIMIT

RREGULLAT E DURIMIT

RREGULLAT E DURIMIT 1. Muslimani duhet të jetë gjithmonë durimtar kur t’i ndodhë ndonjë e papritur, sipas hadithit: “Durimi i vërtetë është ai që shfaqet në rastin e parë të papritur...

RREGULLAT E SADAKASË (LËMOSHËS)

RREGULLAT E SADAKASË (LËMOSHËS)

RREGULLAT E SADAKASË (LËMOSHËS) 1. Me dhënien e sadakasë muslimani të ketë për qëllim vetëm kënaqësinë e Allahut të Lartësuar. 2. Të japë sadaka prej pasurisë (mallit) më të dashur dhe më...

RREGULLAT E SJELLJES NË XHAMI

RREGULLAT E SJELLJES NË XHAMI

RREGULLAT E SJELLJES NË XHAMI 1. Pastrimi i xhamisë nga ndytësirat, sipas hadithit: “Pështyrja në xhami është mëkat, e shlyerja e tij është të pastrohet ai vend.” (Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi) 2....

RREGULLAT NË DITËN E XHUMA

RREGULLAT NË DITËN E XHUMA

RREGULLAT NË DITËN E XHUMA 1. Muslimani duhet të bëjë dua dhe të kërkojë falje tek Allahu i Lartësuar sa më tepër, pasi në ditën e xhuma është një moment kur...

RREGULLAT E SHOQËRIMIT

RREGULLAT E SHOQËRIMIT

RREGULLAT E SHOQËRIMIT Nga më të rëndësishmet janë: 1. Sjellja e mirë me vëllezërit dhe moshatarët, ngase vëllazëria është gjëja më e çmueshme për njeriun. 2. Muslimani duhet t’i përmirësojë të metat që...

«
»

Të ndryshme

Back to top