Akideja e Tahaviut

Besimi i Muslimanit nga Ebu Xhafar Ahmed Bin Muhammed Bin Selema El-Tahaui me komentim nga Sheikh Abdulaziz Bin Abdullah Bin Baz Besimi i imam Ebu Hanifes dhe nxënësve të tij Është e rëndësishme që lexuesi t’i lexojë me vëmendje komentet e bëra nga dijetari i njohur Abdul Aziz bin Baz…

Xhenneti (Përshkrimi i tij)

Dije, vëllai im musliman, na udhëzoftë All-llahu mua dhe ty në nënshtrim ndaj Tij, se xhenneti është vendbanim i të devotshmëve, vendbanim i atyre të cilët i begatoi All-llahu prej pejgamberëve, besnikëve, dëshmorëve dhe njerëzve të mirë. Vendbanim me kopshte nën të cilët rrjedhin lumenj, vendbanim në të cilin pallatet…

KUPTIMI I DËSHMISË SË BESIMIT

Dëshmia e besimit është kriteri vendimtar nga i cili njeriu gjykohet në qenien e tij një musliman apo një jobesimtar. Kjo dëshmi është themelimi mbi të cilin është bazuar Islami. Koncepti i jetës, universit dhe njeriut është shpërndarë nga ai dhe mbi të është bazuar mesazhi i të gjithë të dërguarve…

Besimi në Ditën e Gjykimit

Besimi në Ditën e Gjykimit Besimi në Ditën e Gjykimit është njëra nga gjashtë shtyllat e imanit (besimit islam), pa të cilin nuk është i saktë besimi i muslimanit. Ajo është që lë gjurmë në jetë, sikurse në nënshtrimin ndaj Allahut, lënien e së ndaluarës, përmisimin e zemrës, fitoren në…

Dobitë e besimit në Ditën e Gjykimit

Dobitë e besimit në Ditën e Gjykimit Disa njerëz edhe përkundër besimit në Ditën e Gjykimit, vjelin pak fryte nga kjo. Si mund të ndodhë kjo? Imam Ibën Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, duke folur në lidhje me këtë çështje thotë: "Si ta lidhim të vërtetën në të cilën nuk ka…

Emrat dhe atributet e Zotit- këndvështrimi Islam

Emrat dhe atributet e Zotit- këndvështrimi Islam Para epokës moderne shumë pak njerëz kanë dyshuar në faktin se bota ka krijues. Ky fakt për ata ishte i qartë si një e vërtetë logjike ose si një fenomen i vëzhguar. Ata dallonin vetëm në natyrën e këtij krijuesi dhe në sjelljen…
Subscribe to this RSS feed
Back to top